zdolajvyzvy@socialnapraca.sk
+421 (0)948 758 323
Ľudí netreba meniť

Ľudí netreba meniť

Ako sociálny pracovník z terénu zastávam názor, že ľudí netreba meniť… ale vytvárať podmienky a príležitosti, aby sa vedeli sami vymaniť zo svojej situácie, prípadne z prahu chudoby. Rešpektujme našu inakosť.

PhDr. Karol Seman, jeden zo zakladateľov Katedry rómskej kultúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, vytvoril podmienky a príležitosti aj pre smerovanie mojej budúcej práce. Jeho, pre mňa pamätná veta – ,,Iný neznamená horši“ ma sprevádza v mojom osobnom aj pracovnom živote.

Od roku 1996 som začal pôsobiť v neziskovom sektore ako dobrovoľník vo viacerých organizáciách. To ma naštartovalo v roku 1999 k založeniu občianskeho združenia Združenie mladých Rómov, ktoré mi dalo príležitosť na aplikáciu mojich vízii do praxe. Naše aktivity sme zamerali na sociálnu a terénnu prácu s mladými ľuďmi, získali sme akreditáciu na preventívne programy v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

V roku 2001 sme vytvorili podmienky na profesionalizáciu našej organizácie a začali sme vytvárať príležitosti v 36 okresoch pre pracovné uplatnenie mladých ľudí v projekte Rómsky asistent učiteľa, v ktorom pôsobilo 198 osôb na 154 školách.

Moja práca bola obohatená množstvom skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia a vyústila v roku 2015 zriadením Multifunkčného komunitného centra Horehronie, v ktorom poskytujeme akreditované sociálne poradenstvo v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Vykonávame rôzne komunitné aktivity a zriadili sme práčovňu, žehliareň.

Vytvárame podmienky na individuálny rozvoj jednotlivca, rodiny, komunity a už viac ako 17 rokov dávame príležitosti na budovanie multikultúrnej spoločnosti a inklúziu sociálne vylúčených skupín, s akcentom na rómske spoločenstvo a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *